Manuscripts
Results for Stuttgart (6)
  • Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, MS bibl. fol. 44
  • Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, MS HB VI.109
  • Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, MS HB VI.112
  • Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, MS Hist. 4° 155
  • Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, MS Poet. et philol. fol. 22
  • Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, MS Theol. et phil. 8° 57