Bibliography

Hamel, A. G. van, “ [Review of: Evers, G. A. [comp.], E. J. Gras [ass.], J. M. Keyman [ass.], and M. J. Reynvaan [ass.], Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht. Proeve eener bibliografie 1634–1936, Utrecht, 1937.]”, The Library Association Record, 4th series, 4 (November, 1937): 612.

  • journal article
Citation details
Contributors
Volume
4
Pages
612
Reviewed item
G. A. Evers • E. J. Gras • J. M. Keyman • M. J. Reynvaan, Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht. Proeve eener bibliografie 1634–1936 (1937)
Related publications
Other editions or printings
Hamel, A. G. van, “ [Review of: Evers, G. A. [comp.], E. J. Gras [ass.], J. M. Keyman [ass.], and M. J. Reynvaan [ass.], Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht. Proeve eener bibliografie 1634–1936, Utrecht, 1937.]”, in: Abraham Hulshof (ed.), Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G. A. Evers, Utrecht, 1940. 26–27.
Subjects and topics
Contributors
Dennis Groenewegen
Page created
January 2015, last updated: February 2023